ผู้เขียนที่ต้องการส่งบทความมาให้วารสาร สยามวิชาการ พิจารณาลงตีพิมพ์ ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยก่อนส่งบทความ

  1. ศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตาม จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) ดังที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของวารสารฯ
  2. ชำระค่าธรรมเนียม บทความละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยขอให้ฝากเงินสด เข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 112-0-53828-3 ชื่อบัญชี ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร เอี่ยมโสภณา เพื่อกิจการ สยามวิชาการ เมื่อได้หลักฐานการฝากเงินจากทางธนาคารมาแล้ว ให้จัดเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ให้ปลอดภัย เพื่อนำมาบันทึกข้อมูลในระบบ และ/หรือ เพื่อการยืนยันตรวจสอบในภายหลัง ค่าธรรมเนียมข้างต้น ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าบทความที่ผู้เขียนส่งมาจะได้รับการตีพิมพ์ แต่วารสารฯ จะใช้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ไปในกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความ รวมถึงชำระค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ทางวารสารฯ พึงต้องออกไป ดังนั้น ขอให้ผู้เขียนพิจารณาให้รอบคอบ เพราะจะไม่สามารถขอคืนได้เลยแม้ว่ากระบวนการพิจารณาจะถูกยกเลิกโดยผู้เขียนเอง หรือบทความถูกปฏิเสธจากผู้ทรงคุณวุฒิก็ตาม นอกจากนี้ วารสารฯ จะริบค่าธรรมเนียมนี้ทั้งหมด พร้อมทั้งยกเลิกกระบวนการพิจารณาในทันที หากตรวจพบว่าเงื่อนไขในการส่งบทความในข้อหนึ่งข้อใดถูกละเมิด มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการส่งบทความ อนึ่ง วารสาร สยามวิชาการ มีนโยบายส่งเสริมบทความที่มีคุณภาพสูงให้ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ หากบทความที่เข้ารับการพิจารณาได้รับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับดีมาก วารสารฯ ยินดีที่จะตีพิมพ์บทความนั้นโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม โดยจะส่งคืนค่าธรรมเนียมที่ผู้เขียนได้ชำระมาก่อนหน้าคืนให้เต็มจำนวนในทันทีที่ตัวเล่มวารสารที่มีบทความของผู้เขียนพิมพ์เสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่ ผู้เขียนรายใดมีเหตุขัดข้องจำเป็น อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ หรือมีเหตุสมควรที่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว ขอให้ทำหนังสือแสดงถึงเหตุขัดข้อง หรือเหตุสมควร นั้นๆ ส่งถึง กองบรรณาธิการ วารสาร สยามวิชาการ ทางไปรษณีย์ โดยส่งที่ วารสาร สยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โดยทาง วารสารฯ จะพิจารณาลดหย่อน หรือ งดเว้น ค่าธรรมเนียมให้เป็นรายๆ ไป ผู้ที่ได้รับการลดหย่อน หรือได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม จะได้รับการติดต่อจากทางวารสารฯ ให้ดำเนินการส่งบทความทางช่องทางอื่นต่อไป
  3. จัดทำบทความที่ต้องการจะส่ง ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ที่เป็น Microsoft Word Document (.doc หรือ .docx) เพื่อส่งผ่านระบบของทางวารสารฯ ต่อไป โดยบทความต้องจัดรูปแบบตามที่วารสารฯ กำหนดเท่านั้น (โปรดศึกษา รูปแบบของบทความ จากเว็บไซต์ของวารสารฯ ในหัวข้อ การส่งบทความ)

ท่านได้รับทราบ และเข้าใจเป็นอย่างดี ในข้อปฏิบัติต่างๆ อันเกี่ยวกับการส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร "สยามวิชาการ"
ดังที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ www.basiamjournal.org

บทความที่ท่านจะส่งมาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร “สยามวิชาการ” มีลักษณะดังนี้
  1. บทความจะต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน หรือจะต้องไม่เคยเผยแพร่โดยวิธีการใดๆ มาก่อน นอกจากนี้ บทความดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ หรือกระบวนการเพื่อการเผยแพร่ใดๆ และเมื่อบทความได้ส่งมาถึง วารสาร “สยามวิชาการ” แล้ว ผู้เขียน หรือผู้มีลิขสิทธิ์ในบทความจะนำบทความออกเผยแพร่ หรือ นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อเผยแพร่อย่างใดๆ มิได้อีก จนกว่ากระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความของวารสาร "สยามวิชาการ" จะเสร็จสิ้น
  2. บทความไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ อันเป็นของผู้อื่น ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ซึ่งรวมตลอดถึงเรื่อง สิทธิ์ในสำนวนโวหาร สิทธิ์ในรูปภาพหรือตาราง สิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าของบทความ สิทธิ์แห่งการได้มาซึ่งบทความ สิทธิ์ของการได้มาซึ่งข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในบทความ สิทธิ์ของการใช้เครื่องมือเพื่อการประมวลผล หรือสิทธิ์อื่นใดอันเกี่ยวข้องกับบทความ